KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Amaç

Cedkan.com olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, bülten abonelerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler (GDPR ve benzeri) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimiz olarak belirledik.

Bu nedenle, sayılara tabii olmamak üzere; üyelerimizin, ziyaretçilerimizin, bülten abonelerimizin, takipçilerimizin ve çalışanlarımızın, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin çeşitli verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Cedkan.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, yorum, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili ve tabii olunan kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve modern teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm hukuki, idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika ve eklerinde, ticari veya sosyal sorumluluk, analiz ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, yapısal hale getirilmesi, dönüştürülmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. Veri Kapsamı

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, bülten abonelerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere cedkan.com tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, cedkan.com’un sahibi olduğu ya da cedkan.com tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar [(Genel Veri koruma Yönetmeliği (Avrupa Birliği)) GDPR] gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, tanım, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Çalışan: Cedkan.com sitesinde yazar, içerik sağlayıcı, teknik sorumlu, yayın yönetmeni vb.
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan manuel yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yapısal hale getirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, anonimleştirilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK).
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK).
 • Politika: Cedlkan.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. Hukuki Mükellefiyetler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki mükellefiyetler şu şekildedir:

4.1 Aydınlatma Mükellefiyetimiz       

Veri toplama sorumlusu olarak kişisel verilerinizi toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Cedkan.com olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.2 Veri Güvenliğini Sağlama Mükellefiyetimiz

Veri sorumlusu olarak sorumluluğumuzda bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 8. ve 9. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

5.1  Kişisel Veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, siyasi veya felsefi düşüncesi, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, sosyal ilişkisi, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.1  Kişisel Verileri İşleme Prensiplerimiz

Kişisel verileri aşağıda sıralanan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

6.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kaidelerine Uygun İşleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf, kamuoyuna açık ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

6.1.2 Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirler alınmaktadır. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

6.1.3 Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Cedkan.com olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

6.1.4 Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

6.1.5 Kanuni Düzenlemeler ve Yasalar Tarafından Öngörülen ve Ticari Meşru Menfaatlerimiz Süresince Kişisel Verilerin Saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 8.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

6.2  Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Cedkan.com olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

 • Pazarlama,
 • Faturalandırma,
 • Uyumluluk yönetimi,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Dijital platformlarda reklam satışı,
 • Kişiye özel uygun ilgili bilgileri sunmak,
 • Yayın veya haber faaliyetlerimizi yürütmek,
 • İletişim veya çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 • Sosyal ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yönetmek,
 • Blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunu yapmak,
 • Cedkan.com ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Anket, yarışma, çekiliş, promosyon/ kanal geliştirme ve sponsorluklar,
 • İş (yazarlık, editörlük veya içerik sağlayıcı) başvurularını değerlendirmek,
 • Elektronik mail yönetimi ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmaktır.
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve bülten abonelerimizin haber tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki mükellefiyetlerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek (üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve bülten abonelerimizin haber tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek için yapılan istatistiksel çalışmalar),
 • İçerikleri (yazı, sayfa, kategori ve etiket) arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve içerik yönetimini sağlamak,

6.3  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun (KVKK kapsamında) öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

6.4  Çerezlerle (Cookies) Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çerezleri, internet sayfalarımız işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Cedkan.com’a ait platformlarda;

 • Demografik, uygulama gezinti verileri: Üyelerin/ziyaretçilerin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin arttırılması, uygulamanın faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması, üyelere/ziyaretçilere yönelik istatistiksel bilgilerin görüntülenmesi amacıyla toplanan veriler,
 • Konum verileri: Üyelerin/ziyaretçilerin hassas veya yaklaşık konumlarıyla ilgili veriler (Üye/kullanıcı özelinde konum bazlı tanıtım, reklam, bilgilendirme veya konuma göre uygun ilan sunulması amacıyla işlenir. Konum verileri, kullanıcıların izin vermesi halinde işlenir, aksi halde işlenmesi mümkün değildir.),
 • Cihaz kimlik verileri: Kullanılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların tanımlanması amacıyla her cihaz için belirlenen özgün kimlik numarasına ait veriler,
 • Kablosuz ağ bağlantı bilgileri: Cihazın herhangi bir internet ağına bağlanmak için kullandığı ve/veya kullanmış olduğu; bağlantıya ait süre, konum, süreklilik, içerik indirme veya yüklemeye ilişkin veriler,

Platformların kullanılabilmesi için zorunlu olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Üyelerin/ziyaretçilerin yukarıda yer alan verilere erişime izin vermemeleri halinde, mobil uygulamalar indirilemez. Mobil uygulamalar üzerinden üyelik girişleri kapsamında kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, işbu Politika’ da yer alan ve platformlar özelinde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Gizlilik Politikası” sayfasından ulaşabilirsiniz.

6.5  İnsani Kaynakları ve İstihdam Amaçlarıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çalışan adayı (yazar, editör veya içerik yöneticisi adayı) olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

6.6  Üyelik Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Cedkan.com dijital platformlarına üye olmak için ziyaretçiler;

 • İsim- soy isim,
 • Elektronik posta adresi,
 • Yazarlık, editörlük veya içerik sağlayıcı adaylığı kapsamında toplanan bilgiler (ödeme bilgileri, adres bilgileri, eğitim durumu, özgeçmiş, iletişim bilgileri ve yaş durumu gibi),

Bilgilerini bizimle paylaşarak sistemde üyelik oluştururlar.

Cedkan.com sunduğumuz hizmetler kapsamında ziyaretçilerimiz, işbu Politika’nın 6.6. maddesi uyarınca üye olarak; içeriklere ilişkin yorum paylaşabilmektedirler. Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler, kendi inisiyatiflerinde olup paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 5.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye/ ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 6.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 8. maddesi kapsamındadır.

6.8 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Durumlar

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 6.3 maddesinde belirtilmiştir.

7. Kişisel Verilerin Aktarılması

7.1  Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Cedkan.com olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • Politika’da açıklanan hallerde,
 • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 6.3. maddesinde sayılan hallerde,

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

7.2  Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’da yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

7.3  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar

Kişisel veriler;

 • Tedarikçilerimize,
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

7.4  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

7.4.1         Teknik Tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için teknik organizasyonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta (SSL sertifikası ve benzeri güvenlik protokolleri),
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

7.4.2 İdari Tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Cedkan.com içerisindeki platform ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
 • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

8. Kişisel Verilerin Saklanması

8.1  Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

8.2  Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

8.2.1 Teknik Tedbirler

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

8.2.1 İdari Tedbirler

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

9. Kişisel Verileri Güveliği

9.1  Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.                   

9.2  Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

 • Cedkan.com içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

9.2.1 Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Cedkan.com içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Cedkan.com içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımıza Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

gibi haklara sahiptir.

10.2  Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Cedkan.com adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.3  Başvurunun Değerlendirilmesi

10.3.2 Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 28 (yirmi sekiz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

10.3.3 Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 • Başvuru usulüne uyulmaması,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

10.4  Başvurunun Değerlendirme Usul ve Esasları

İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

10.5  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Olan Şikâyet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

11. Dokümanın Yayınlanması ve Saklanması

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

12. Güncelleme Zaman Aralığı

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

13. Yürürlük

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

14. Yürürlükten Kaldırılması

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurulurak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Hukuk birimi tarafından saklanır.

Banner Reklam
Çerez Bildirimi